logo facebook

Geschiedenis Enschede's Politie Mannenkoor, Politie Mannenkoor Twente en het Politiekoor Twente.

Op 22 juli 1946 vond de oprichtingsvergadering plaats ten huize van de heer Gerrit de Vries, tevens de eerste dirigent van het koor. Als datum van oprichting werd vastgesteld, 1 augustus 1946.
Als naam werd gekozen:"Enschede's Politie Mannen­koor". Het eerste optreden vond plaats op 3 december 1946, in de grote zaal van café Engels aan de Laaresstraat in Enschede. Het koor bestond uit de volgende 13 leden, tevens de oprichters: />
1. H. van de Woude. 8. G. de Vries.
2. J. Meijer. 9. J.W. ter Horst.
3. J. Kok. 10. G.J. Simmelink.
4. H. Kuik. 11. G. van Wakeren.
5. J. Koning. 12. D. Folkers.
6. L.B. Wildering. 13. G. de Ruiter.
7. J. Rietman  

Na een moeizaam begin, weinig geld en materiaal, geen repeti­tielokaal, maar gesteund door ijver en wil wist het E.P.M.K. zich langzamerhand een plaatsje te veroveren in de Enschedese zangwereld. Van meerdere zijden mocht men zich verheugen in een groeiende belangstelling.

1947.
Het eerste concert 'buiten' Enschede werd gehouden in de "Harmonie " te Groningen.

1952.
In juli 1952 werd deelgenomen aan het Nationaal Zangconcert te Oldenzaal. Hier werd de eerste prijs behaald. Als ereprijs werd een plaquette van Hare Majesteit de Koningin in ontvangst genomen.

1956.
Op 22 mei 1956 vond in het kader van het 10-jarig bestaan van het Enschede's Politie Mannenkoor het Nationaal Politie Concert plaats in de Twentsche Schouwburg te Enschede. Op bijgaande foto het Utrechts Politiemannenkoor.


1958.
Het "koperen" jubileum werd in januari 1958 gevierd met een prachtige uitvoering m.m.v. het Polizeichor uit Münster, de tenor J. van der Leest en een Waldhoornensemble. Dit concert was een bekroning van het
12 1/2 jarig bestaan van het E.P.M.­K. Het "koortje" was inmiddels uitgegroeid tot een koor van 35 leden en had zijn plaats al ruimschoots verworven.

1961.
Ber JoosenIn februari 1961 had een wisseling van dirigent plaats. Opvolger van de heer de Vries was de heer Ber Joosen. Door de professionele aanpak van deze nieuwe dirigent werd het koor naar nieuwe triomfen gestuwd. Door de doelbewuste repertoire­keuze verwierf het E.P.M.K. bijzondere bekendheid.

1963.
In juni 1963 maakte het E.P.M.K. zijn eerste grote concertreis door Duitsland en Oostenrijk. Er werden concerten gegeven in Frankfurt, Mengen, Ulm, Wiesbaden en Innsbruck.

1967.
Berlijn. Op dinsdag, 4 april vertrok het E.P.M.K. met hun dames naar Berlijn, om deel te nemen aan een internationaal politiekorenconcert, in het kader van het tienjarige bestaan van de Politiezangvereniging Berlijn. Als solist bij het E.P.M.K. reisde Johan van Haagen van Opera Forum mee.

1968.
Op 16 en 17 mei was het koor van het 7e Amerikaanse leger bij het E.P.M.K. te gast. De eerste contacten met dit koor waren al in 1963, tijdens een congres van de Duitse Politie Zangersbond, gelegd. Dit koor, dat gelegerd was te Heidelberg, gaf een grandioos show-concert in de Twentse schouwburg.

LP Hoes 19711971.
Het 25 jarige bestaan van het Enschede's Politie Mannenkoor. Op 7 mei vond in de Twentse schouwburg een grandioos concert plaats. Medewerking werd wederom verleend door het koor van het 7e Amerikaanse leger.
Ons koor werd begeleid door het orkest van Freddy Golden. De presentatie was in handen van de bekende pianist Pim Jacobs.
Voor het eerst trad ook het opgerichte combo, onder leiding van Hans Jacobs, naar buiten.
Ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan werd een langspeelplaat opgenomen.
De eerste oplage van 1000 stuks was al gauw uitverkocht.

Duitse consul Dr. Simon1972.
Voorzitter Ben Fros werd onderscheiden met de Bundesverdienstkreuz am Bande, verleend door de Bondspresident van Duitsland, wegens zijn verdienste voor zijn bijdrage in de samenwerking tussen het E.P.M.K. en buitenlandse koren.
De Duitse consul in Nederland Dr. E.S. Simon werd benoemd tot erelid van het E.P.M.K.
Voorzitter Fros en Penningmeester Wildering werden in dit jaar benoemd tot ereleden van het Politiekoor Detmold.
Ben Kleinsman werd op 28 maaart benoemd tot "Lid van verdienste".
Bertus Wildering vierde in dit jaar zijn 25 jarig penningmeesterschap.
In dit jaar werd een single gemaakt met zang van Lenie Gaasbeek, het orkest van Freddy Golden en strijkers van het orkest Malando met als liedjes "Niemand is meer eenzaam". In het TROS programma "Op losse groeven" was het E.P.M.K. voor het eerst op de Nederlandse buis te zien met het liedje: "Niemand is meer eenzaam".
In dit zelfde jaar legde Ber Joosten de dirigeerstok neer. Hij werd tot eredirigent van het E.P.M.K. benoemd.
Lex van Diepen werd zijn opvolger. In deze periode kreeg ook het begeleidingscombo meer gestalte.
Lex van Diepen arrangeerde diverse moderne songs voor het E.P.M.K.

1974.
De zangrepetities werden voortaan gehouden in de nieuwe politiesoos aan de Lage Bothofstraat te Enschede.Lex van Diepen
Hendrik van de Woude nam definitief afscheid van ons koor. Hij had ruim 28 jaar als tweede voorzitter gefungeerd. In oktober 1974 waren het Berlijns Politie Mannenkoor en het beroemde Berlijns Kinderkoor de gasten van het E.P.M.K. Er werden enkele concerten gegeven in Enschede.
Op 1 november 1974 vond er wederom een dirigentenwisseling plaats. Lex van Diepen werd dirigent van de Luchtmachtkapel. Hij werd opgevolgd door Henk Kleinmeijer. Onder zijn leiding werden de buitenlandse reizen voortgezet, waarvan de concerten kunnen worden bijgeschreven bij de al talrijke successen in het buitenland.
O.a. werd een 3 daagse reis naar Wiesbaden gemaakt, waar met groot succes werd deelgenomen aan een internationaal "Polizeimusikfest".

1976. Het combo speelde in de "Hermantap" tijdens de receptie ter gelegenheid van de eerste spade die voor de bouw van het nieuwe politiebureau in Enschede de grond in ging. In dit jaar werd op 17 september in de Twentse Schouwburg het 30-jarig jubileum van het E.P.M.K. gevierd.
30 jarig jubileum

1977.
Voor het eerst in haar bestaan werd het beschermheerschap verleend aan Hoofdcommissaris J. Valken.
Dit jaar werd medewerking verleend aan een concert ter gele­genheid van het 25 jarig jubileum van het Polizeichor Detmold. Drie dagen lang was het E.P.M.K. te gast van een van zijn meest bevriende Duitse politiekoren.
Ook werd medewerking verleend aan het jubileumconcert van haar zustervereniging, de Enschedese Politie Muziekvereniging.Ard Weeink 1978.
Dit jaar stond in het teken van de dirigentenwisseling tussen Henk Kleinmeijer en Ard Weeink.
Deze drukte een geheel eigen stempel op het koor. Vele moderne nummers werden door hem voor koor en combo bewerkt.
Voorzitter Ben Fros werd in dit jaar gehuldigd voor zijn 25 jarig onafgebroken voorzitterschap van het E.P.M.K.

Alois Hermens
Op 26 september trad het koor op te Mönchengladbach t.g.v. het onderscheiden van de heer Alois Hermens, voorzitter van de Duitse Zangersbond, erelid van het E.P.M.K. tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, wegens zijn verdienste voor de culturele samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

 1980.
Ook het jaar 1980 werd voor het E.P.M.K. een belangrijk jaar. Op 24 april legde haar voorzitter Ben Fros, na een 27 jarige ambtstermijn, de voorzittershamer neer en gaf deze over aan Ben Kleinsman. Ben Fros werd voor zijn vele verdiensten voor het koor benoemd tot Erevoorzitter. Op 13.14 en 15 juni ondernam het koor de zoveelste concertreis naar Duitsland.Deze keer ging het naar Darmstadt.
Er werd medewerking verleend aan een internationaal concert in het immense "Luisencenter" in het centrum van Darmstadt. Had in de vooravond het Nederlands voetbalelftal in Italie nog met 3-2 van Duitsland verloren, 's avonds nam het E.P.M.K. "wraak" door de aanwezige Duitsers een staaltje van ons kunnen te tonen.
Ditmaal werd het een glansrijke Nederlandse overwin­ning. Velen van het koor denken met weemoed terug aan het huisdrankje van de waard van het hotel. Het "Klettre an die Wand" bracht zijn boodschap zeker over. 1981.
Wederom een belangrijk jaar voor het E.P.M.K. Het 7e lustrum (35 jaar) werd gevierd. Door het houden van een speciale actie en de inzet van een aantal actieve leden, kon het koor, tijdens het jubileumconcert zich voor het eerst steken in  nieuw aangeschafte koorkleding.

1982.
De contacten met het "buitenland" bleven groeien. 1982 was hiervan een goed voorbeeld. Tijdens een tweedaags bezoek aan Hamburg, waren plm. 3500 bezoekers in de hypermoderne concertzaal erg enthousiast over het optreden van het E.P.M.K. In de periode van 19 t/m 27 juni vond in Wiesbaden het
10e wereldcongres van de IPA (International Police Association) plaats. >Het koor van het Bundeskriminalamt organiseerde in deze week een groots concert, waaraan naast het E.P.M.K. een politiekoor uit Plymouth (Engeland) deelnam. Na afloop van enkele geslaagde dagen bleek dat we niet alleen vrienden in Duitsland en Oostenrijk hebben, doch ook in Engeland. De eerste contacten voor latere bezoeken werden hier gelegd. Weer was een concer­treis van het koor een groot succes geworden.

1984.
De zojuist aangehaalde contacten met Plymouth, resulteerde in 1984 tot het bezoek van het Plymouth Area Police Choir aan Enschede. Van 21 t/m 25 mei was dit koor onze gast. Gesteld kan worden dat wij op een zeer geslaagde week kunnen terugzien. Van 9 /t/m 15 juni bracht het E.P.M.K. een bezoek aan Ply­mouth. Voor velen van ons de eerste keer dat men bezoek bracht aan het eiland aan de andere kant van de Noordzee. Een gewel­dig reis, prachtig weer, mooie stad, schitterend landschap, aardige mensen, een groots concert en vele nieuwe vrienden en vriendinnen was de "oogst" van dit concert.

1986.
Het 40 jarige jubileum werd op grootse wijze gevierd. Zaterdag, 25 oktober vond het jubileumconcert plaats.
Medewerking werd verleend door Thérèse Steinmetz en het Roemeense orkest van "Andrey Serban".

In het kader van het 40 jarig bestaan werd een driedaagse reis naar Brodenbach aan de Moesel georgani­seerd. Radio Oost besteedde een gedeelte van haar programma "Bakje troost met radio Oost" aan ons jubileum.


1987.
Onze 1e penningmeester Bertus Wildering werd onderscheiden met de zilveren eremedaille in de orde van Oranje Nassau i.v.m. zijn 40 jarig penningmeesterschap van het E.P.M.K.

1988.
Dit jaar overleed onze penningmeester Bertus Wildering. Hij werd opgevolgd door Wim Roelofs.
In april was het koor "Absolventi' uit Riga, Letland  onze gast. Wij hebben met volle teugen genoten van dit schitterende koor. Duidelijk was te horen dat alle koorleden goed zangonderricht hadden gekregen.
Het waren voor ons onvergete­lijke dagen om mensen te ontmoeten van achter het "ijzeren gordijn"foto

1989.
Letland, Rusland, Moskou. Voor velen van ons koor werd een  droom waar. Een 10-daagse concertreis naar Letland, gekoppeld aan een tweedaags bezoek aan Moskou. Vertrekkende van het vliegveld van Brussel naar Moskou. Tijdens deze vlucht, 10.000 meter onder ons Riga, maar... wij moesten eerst naar Moskou vliegen en vandaar met een binnenlandse vlucht terug naar Riga. Een onvergetelijke reis, Riga, Letland en vooral Moskou met zijn Rode plein. Toen wapperde nog de rode vlag op het Kremlin en maakten wij kennis met het communistische systeem.

In 1989 vond ook een dirigentenwisseling plaats. De plaats van Ard Weeink werd overgenomen door een oude bekende van ons, Henk Kleinmeijer.

1991.           
Noodkreet Riga naar Enschede. Militaire interventie door het Russische leger tegen de bevolking van Riga. In overleg met de Hoofdcommissaris IJzerman werd besloten een telegram naar Gorbatsjov te sturen met het verzoek de interventie in de Baltische republieken te stoppen. Een passage uit dit telegram:"Wij zijn zeer bezorgd, vooral over het lot van onze vrienden in Riga. Wij willen hen weer ontmoeten in vrijheid en vrede".
Inmiddels weten wij de afloop. Opnieuw was het politiekoor uit Plymouth onze gast.
Met medewerking van de Enschedese close harmony groep Company werd een succesvol concert gegeven.

1992.
Op 2 juni vertrokken wij, dit keer met onze dames, voor de 2e keer naar Plymouth. Ook Company reisde met ons mee op uitnodiging van het Plymouth Area Police Choir. Wij kunnen terugzien op een prachtige reis met veel plezier en een uitstekend concert.

1993.
Een driedaagse concertreis, met onze dames naar Kiel. Een schitterend concert voor een overvolle zaal met een razend  enthousiast publiek. Professioneel was ons laatste toegift nummer: "In Kiel da liegt ein Segelschiff im Hafen".

1994.
Op de jaarvergadering van 10 maart werd i.v.m. het samenvoegen van de Rijks- en Gemeentepolitie tot Regiopolitie Twente, de naam van het Enschede's Politie Mannenkoor" veranderd in "Politie Mannenkoor Twente". Er werd een ode gebracht aan onze beschermheer de Hoofdcommis­saris P.D. IJzerman. Hij kreeg bezoek van "Vader Abraham". In het najaar werd opgetreden in de stadshuishal in Hengelo(0). Medewerking werd verleend door het gemengde Polizeichor Magdeburg.

1995.
Na jaren geen koffieconcert voor onze donateurs te hebben georganiseerd heeft het koor deze goede gewoonte weer opgepakt.. Er was een geslaagde concertreis naar Magdeburg, met verkoop van Hollandse "Matjes" haring. De opbrengst hiervan is gegaan naar het "Polizeichor Magdeburg".

1996.
50 jarig bestaan van ons koor. Voor het eerst in de geschiede­nis wordt het congres van de Sängerbund der Deutschen Polizei buiten Duitslandimg/Foto's web site/CD Hoes Politiekoor Twente gehouden en wel in Enschede. Voor ons een grote eer en een stimulans alles "gründlich" te regelen. Opnieuw hebben wij het aangedurfd ons kunnen op de plaat te zetten. De uitgebrachte CD getuigt van een goed en modern repertoire. Hoogtepunt van ons 50 jarig bestaan was ons jubi­leumconcert, dat gehouden werd als afsluiting van de congresweek van onze Duitse gasten. 50 turbulente jaren met hoogte en dieptepunten. Zonder politiekoor hadden velen de landen niet gezien, de mensen niet ontmoet en de kick van het optreden niet gehad, zoals wij die hebben beleefd.
1996 na het jubileum
In de nagalm van de jubileumweek, hebben we de draad weer opgepakt,
want er stonden nog enkele concerten te wachten, zoals een concert in Dortmund (D) met hun Polizeichor en het tweede jubileumconcert in de stadhuishal van Hengelo samen met het Plymouth Area Police Choir (GB).
Verder hebben we nog meegewerkt aan een Kerstconcert in Delden om het jaar dan af te sluiten met het traditionele kerstconcert van ons koor samen met de Twentse Politiekapel.

1997.
Ook dit jaar zou geen rustig jaar voor het koor worden, want aan het eind telden we onze deelname aan 10 concerten van uiteenlopende aard. Omdat onze voorzitter, Ben Kleinsman, de leeftijd had bereikt om het korps te verlaten, moest hij ook de voorzittershamer uit handen geven. Met algemene stemmen van het koor kreeg Jan Camphuis de hamer van hem overhandigd. Ben was al sinds 28 maart 1972 lid van verdienste.
In Juni maakten we met onze dames en de Enschedese Vocalgroup Company een concertreis naar Plymouth (GB) om deel te nemen aan jubileumconcert van hun politiekoor, dat 25 jaar bestond. Een mooi weekend rond een succesvol concert.
Voor ons ‘Oktoberconcert’ kregen wij het Polizeichor Flensburg (D) met hun dames op bezoek, waarmee we in de Twentsche Schouwburg een concert hebben gegeven.
In dit jaar hebben we ook twee maal onze vocale bijdrage geleverd aan Korpsbijeenkomsten in de Grote Kerk te Enschede.

1998.
Dit jaar begon voor ons koor in Januari met een gedenkwaardig optreden in Oldenzaal ten huize van ons erelid, de Duitse consul Dr. E.S. Simon, ter gelegenheid van zijn 95e verjaardag en zijn 25-jarig erelidmaatschap van ons koor.
In Februari deden we mee met het liefdadigheidsconcert in het Muziekcentrum van Enschede ten bate van de Nederlandse Kankerbestrijding
In Maart zongen we bij het afscheid van onze beschermheer, korpschef Peter D. IJzerman in de Grote Kerk te Enschede.
Drie maanden later deden we hetzelfde bij de installatie van de nieuwe korpschef, Aad Meijboom.
Verder waren er nog twee concertreizen vermeldenswaardig, namelijk naar Selm-Bork (D), waar een concert werd verzorgd in de zaal van de Politie Opleidingsschool in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en het weekend van de “2. Advent” in Magdeburg (D) voor deelname aan twee Kerstconcerten.

1999.
Het was een relatief rustig jaar voor ons koor met een tweedaagse concertreis naar Flensburg (D). Ook de Vocalgroup Company uit Enschede ging weer met ons mee om samen met het Polizeichor Flensburg het concert  te verzorgen.
Een ander bijzonder concert was in Oktober in de Grote Kerk in Enschede, waarbij wij aangenaam werden verrast door optredens van het ‘Frauenchor der Polizei Duisburg’ en het percussie-ensemble van de Dr. Schaepmanharmonie uit Tubbergen, dit keer ten bate van het Rinus Luttikhuisfonds.
Op 11 September overleed ons erelid Alois Hermens, voormalig voorzitter van de Sängerbund der Deutschen Polizei, die voor ons de basis heeft gelegd voor de vele contacten met de Duitse politiekoren, waarvoor hij o.a. koninklijke benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  Met twee regionale Kerstconcerten sloten wij dit jaar af.

2000.
In April hebben met onze dames een concertreis naar Koblenz (D) gemaakt op uitnodiging van het Polizeichor Koblenz. Een leukprogramma was samengesteld met het bezoeken van toeristische plaatsen. Ook een rondvaart op de Rijn hoorde tot dit programma.
Op zaterdag 13 Mei waren we samen met de Twentse Politiekapel onderweg naar Mönchengladbach  (D) voor het voorjaarsconcert met het politiekoor aldaar.Tijdens de repetitie werden enkele leden door het thuisfront gebeld over de ramp, die zich in Enschede had voltrokken. Met volledig begrip van de gastgevers stapten het koor en de kapel zonder twijfel onmiddellijk weer in de bussen voor de thuisreis, zodat men zich zo snel mogelijk in dienst kon melden.
Enkele maanden later kwam het inmiddels traditionele ‘Oktoberconcert’ voor een goed doel weer in zicht en dit jaar werd het mede verzorgd door het Polizeichor Koblenz, dat nu bij ons te gast was en de zanggroep Kwint. De opbrengst van dit concert is gegaan naar de “Stichting 13 Mei” voor de opbouw van het jeugdwerk in het rampgebied.
Aan Kerstconcerten hebben we meegewerkt in Ahaus (D), Enschede en Almelo.

2001.
Opnieuw een jaar, dat begon met een bericht over ons erelid Dr. E.S.Simon. Hij overleed op  10 Januari en aan zijn uitvaartdienst in de Stiftkerk te Weerselo hebben wij met enkele liederen mogen meewerken.
De voorjaarsconcertreis ging dit jaar naar Dresden (D), om deze oude- en uit de as herrezen binnenstad te bekijken en samen met het Polizechor Dresden een groots concert te geven. De verrassing bij deze trip zat aan het einde, toen we ’s-morgens voor de terugreis wakker werden en zagen, dat de wereld door de sneeuw was witgekleurd.
In verband met herdenkingen van de vuurwerkramp in 2000 werkte ons koor mee aan concerten in Mönchengladbach (D), Duisburg (D) en op de Oude Markt in Enschede.
Dit jaar bestond ons koor 55 jaar, dus was het in Oktober tijd voor een jubileumconcert, waarbij dit keer medewerking werd verleend door de close-harmony-quartet “The Pets”. De vier dames, die dit kwartet vormden, gaven met hun professionele show extra glans aan ons concert.

2002.
Dit zou een rustig jaar voor het koor worden, aldus was voorspeld. Dat het iets anders is uitgepakt, zal snel duidelijk zijn.
Kooroptredens bij korpsgebeurtenissen:
28 Mei bij de installatie van de nieuwe korpschef dhr. Piet Deelman;
15 September bij het vertrek uit de politiedienst van onze beschermheer dhr. Peter D. IJzerman;
10 Oktober bij het afscheid van commissaris dhr. Jelle Cnossen.
Daarnaast verleenden wij onze medewerking aan de Muziekmanifestatie Enschede met een concert in de Grote Kerk en aan een concert in de Mariakerk t.g.v. het 75-jarig jubileum van de Enschedese Zangersbond.
Buiten Enschede heeft men ons nog kunnen horen in Hengevelde samen met het koor Mixx en in de Schorfhaar te Losser.
De Kerstconcerten sloten ook dit jaar weer af.

2003.
Onze voorzitter Jan Camphuis droeg de voorzittershamer over aan Bert Schelfhorst, waarbij Jan hartelijk is bedankt voor hetgeen foto hij voor het koor heeft betekend als secretaris en als voorzitter.
Op 12 September overleed plotseling ons koorlid Henk van Leijen, die lid was sinds 1967. De avond ervoor was hij nog enthousiast aanwezig op de repetitieavond. De laatste eer hebben wij aan hem bewezen met onze zang in zijn uitvaartdienst.
Eind September hebben we als koor met onze dames een weekend in Dwingelo doorgebracht, nu eens zonder concert, maar minstens zo gezellig.
In Oktober kwam het Polizeichor Nürnberg (D) ons concert opluisteren met hun medewerking, alsmede  Nostra Dames.
Hard is er gestudeerd op het Kerstrepertoire voor drie concerten in een weekend in december als gast van het Polizeichor in Nürnberg (D). Deze concerten hebben grote indruk achtergelaten in deze stad door onze repertoirekeuze en ons “lockere” optreden, zoals men in Duitsland zegt.

2004.
We hebben, al dan niet in samenwerking met andere gezelschappen, enkele kleine concerten in de regio Twente verzorgd.
Op 30 September werd de Nederlandse politie in het algemeen en de Twentse in het bijzonder getroffen door het tragisch overlijden van collega Jan Wind(politieman en paukenist van de Twentse Politiekapel), die tijdens zijn dienst werd doodgeschoten.
Door deze gebeurtenis hebben wij ons Oktoberconcert niet laten doorgaan. Het koor uit Dresden, dat aan dit concert zou meewerken, is wel gekomen en heeft met vol begrip voor de situatie een aangepast programma aangeboden gekregen.
Behalve onze traditionele Kerstconcerten, werkten we ook weer mee aan de Volkskerstzang in de Jacobuskerk te Enschede.

2005.
In aanloop naar ons jubileum in 2006 hadden wij ons voorgenomen met concerten dit jaar wat rustig aan te doen. Totaal werden het er toch nog zes, want de zevende moest vanwege hevige sneeuwval worden uitgesteld.
Het concert met Ernst Daniël Smid in Markelo was weer een concert, waarmee we succes hebben geoogst.
Op 16 December overleed onze bassist Tonnie Sotthewes, die met het bespelen van de basgitaar/contrabas ons combo sinds 1989 heeft versterkt. Wij mochten hem met onze zang op zijn ‘laatste reis’ begeleiden.

2006.
Het jubileumjaar met een nieuwe naam en logo èn in dit kader natuurlijk veel concerten:
* 2 April het koffieconcert in de Hermantap;

* 13 Mei met het Overijssels Byzantijns Mannenkoor in de Jozefkerk te Enschede;

* 20 Mei in Almelo t.g.v. de manifestatie door de Molukse gemeenschap aldaar, ter realisering van een bibliotheek op Ambon.  Onze medewerking hieraan was afgesproken als tegenprestatie met de ontwerper van ons nieuwe logo, Simon Uspessy. Het was een mooi concert, dat door het publiek goed werd ontvangen.

* 29 September t/m 1 Oktober een koorweekend met de dames naar het Geuldal voor een concert met het  Gäöls Mannenkoor en het mannenkoor ‘De Heivinken’ uit Genk (B).
Dit was weer een ouderwets gezellig weekend met een heel goed concert, interessante excursie naar de ALFA-brouwerij en de rondvaart over de Dieze in ’s-Hertogenbosch.

* 14 Oktober het grote Jubileumconcert in het Rabotheater te Hengelo, met o.a. medewerking van Claudia Patacca en Diet Gerritsen.
Voor een volle zaal met o.a. de korpschef met zijn regionaal college, de korpsbeheerder en de overige burgemeesters in de regio Twente, leidde Diet Gerritsen en haar alter ego Fenna Wildspieker, uit de TV-Oost-serie “Van Jonge Leu en Oale Groond”, het publiek op onnavolgbare wijze door het concert van het koor met haar combo, dat voor de gelegenheid was uitgebreid met een fluitiste, een trompettist en een saxofonist.
Claudia Patacca gaf het concert nog meer glans met haar solo optreden en samen met Diet en het koor.
Met het enthousiaste publiek werd na het concert nog enige tijd nagenoten en nagepraat in de foyer van het theater.
* 17 December een kerstconcert in Haaksbergen.
* 22 December het traditonele kerstconcert met de Twentse Politiekapel in de Vredeskerk te Enschede.


2007.
Na het drukke jubileumjaar stonden er voor dit jaar geen concertreizen op het programma, maar wel de nodige concerten in de eigen omgeving:
* in twee verzorgingstehuizen van Livio te Enschede;
* een goed matineeconcert met het Polizeichor Mönchen- Gladbach, het koor waar we op 13 mei 2000 (vuurwerkrampdag) op bezoek waren. We hebben hen middels een expositie en een rondrit kennis laten nemen, waarom wij toen overhaast weer terug naar Enschede gingen;
* een bijzonder koffieconcert samen met de Twentse Politiekapel in Prismare in het bijzijn van een enthousiast publiek.

We deden voor het eerst mee aan het Zangconcours De Posten, waar per jaar 9 koren aan deelnemen. Na eerste te worden in de voorronde, hebben we ook de finale in maart gewonnen. Een prestatie waar we enorm trots op waren.

Rond Koninginnedag werd Bennie Kleinsman door de koningin benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor de vele activiteiten, die hij verrichtte voor de voetbalverenging Vosta, stichting Hermantap
(de politiesociëteit), en het politiekoor Twente, waarvan hij jarenlang de voorzitter is geweest.

Aan het einde van dit jaar zijn alle politieverenigingen erin geslaagd een nieuwe Hermantap onder te brengen in een gebouw van de DCW aan de Wethouder Beversstraat in Enschede. Door de inzet van veel leden en steun van het politiekorps Twente is het een mooi onderkomen geworden. ( zie 2011)

2008.
Een aantal concerten kwam ons weer tegemoet, waarvan hier de bijzonderheden:
• drie in verzorgingscentra in de regio;
• in het voorjaar naar Finsterwalde (D), waar we een goed verzorgd concert hebben gegeven en genoten van de gastvrijheidfoto van de leden van het Polizeichor Finsterwalde met wat zij ons van hun omgeving hebben laten zien;
• met de dames gezellig naar Duisburg en uiteraard de inwoners van deze stad van ons optreden laten genieten.

Na de vakantieperiode zijn we het nieuwe jaar(ondanks de regen) samen met onze partners begonnen met een gezellige Jeu de boules – avond.

2009.
Naast de reguliere concerten sprong dit jaar de concertreis naar en het bezoek aan Berlijn (D) er bovenuit, waarbij de partners ons vergezelden. Onze ‘gast’pianist was Paul van Beest. Hij is sindsdien onze vaste pianist. Samen met hetfoto Gemischter Chor der Polizei Berlin hebben we een geweldig concert gegeven. Dit koor was later dit jaar, in oktober, bij ons te gast en opnieuw hebben we uitstekend geconcerteerd in de Grote Kerk te Enschede. We hebben het idee van het bezoekend koor overgenomen en als leden met partners het lopend buffet samengesteld en bereid. Een groot succes te horen aan de vele reacties en voor herhaling vatbaar.

fotoOp 10 oktober is ons oudste lid en medeoprichter van ons koor, Gerrit Simmelink, op 86-jarige leeftijd overleden.

Het jaar hebben we, als gewoonlijk, weer afgesloten met het traditionele Kerstconcert, samen met de Twentse Politiekapel, dat zich dit keer onderscheidde door de afwezigheid van een muzikale solist(e), maar wel een kerstvoordracht door prof. Dr. Anne van der Meiden.

2010.
7 januari: Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is besloten om Bennie Kleinsman tot erelid van ons koor te benoemen voor zijn grote inzet voor het koor, waarvan vele jaren in een bestuursfunctie en zijn 50-jarig lidmaatschap.

4 mei: ons koor verleende medewerking aan de herdenkingsbijeenkomst in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo. De reacties op ons optreden bij deze herdenking waren onverdeeld zeer positief.

12 juni: Een koor trip naar Gelsenkirchen op uitnodiging van de Stadt Gelsenkirchen heeft geleid tot enkele korte concerten infoto een kerk, dat wel heerlijk zong en goed klonk met bij alle concerten een zeer selectief publiek, dat enthousiast reageerde. Helaas heeft het regenachtige weer velen verhinderd naar ons te komen luisteren. Volgende keer beter.

29 october: bezoek van Chorrage der Polizei Düsseldorf, waarmee we een goed concert hebben verzorgd in de H.Hartkerk te Enschede. Kort samengevat een goed koor met leuke mensen en gezellige dagen.

2011.
Weer vijf jaar erbij en dus een jubileum te vieren: 65 jaar Politiekoor Twente.
• Het weekend van 20/21 mei hebben we met de dames een gezellig weekend doorgebracht in Düsseldorf, inclusief een concert met Chorrage. (zie 2010)
• Op 17 september heeft het koor een extra repetitiedag op de Spielehof te Boekelo gehouden. Gescheiden repetities werden afgesloten met een partijtje shortgolf en een barbeque.
• Benefietconcert in het Muziekcentrum met de baten voor de Twentse stichting "Kans voor een Kind", waaraan belangeloosfoto werd meegewerkt door het Kinderkoor van de Muziekschool Twente, Popkoor La Sido uit Enschede en de harmonie St. Jan uit Wierden. Met presentatie van Marga Bult als ambassadrice van deze stichting. De opbrengst was niet gering: €. 6145,= .
• Het koor heeft het jubileumjaar afgesloten met een diner in "Het Ros van Twente" te De Lutte, waar we werden bediend door 'de zingende obers'.
• 20 maart het koffieconcert in de Hermantap
• 16 april op de vliegbasis voor de Gouden actie (FC Twente)
• concerten in De Eschpoort te Enschede, Het Wiedenbroek te Haaksbergen, tijdens Amusing in Hengelo (2 optredens), kerstviering in Het Roessingh te Enschede en ter afsluiting van dit jaar ons traditionele kerstconcert op 23 december in de Verrijzeniskerk te Enschede.
Op naar het volgende jubileum.

2012.
Een jaar met twee gezichten. Na een jubileumjaar is de druk er wat af. Zoals gewoonlijk treden we op in twee verzorgingshuizen, dit keer de Hatteler en de Scholtenhof.
foyoWe gaan vanaf januari gebruik maken van de nieuwe Hermantap aan de IJstraat in Enschede. Na een ‘verbouwing’ kunnen we beschikken over een prachtige accommodatie en we hopen hier nog jaren te kunnen blijven.
Aan het eind van het jaar gaan we met onze dames op bezoek bij het dameskoor van de Politie Nürnburg. Wij treden daar twee keer op. Het eerste concert was heel speciaal. We stonden op een koude ‘Christkindlmarkt’ met onze dikke jassen aan. Een aparte ervaring.
Ook hebben we deelgenomen aan het jubileumconcert van de EZB in de Grote Kerk op de markt in Enschede.
Ook het optreden samen met de Politiekapel en het Klarinettenensemble in de Heilige Hartkerk was een succes te noemen.
Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van onze vriend en koorlid Piet Bakker. Hij vervulde sinds jaren verschillende functies binnen ons koor. Behalve dat hij secretaris was, regelde hij de evenementen en reizen van ons koor. 
Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering is Piet tot erelid van onze vereniging benoemd. Het overhandigen van de oorkonde bij hem thuis was een emotioneel moment.
Het jaar 2012 werd zoals gebruikelijk afgesloten met het traditionele Kerstconcert in de Verrijzeniskerk van Enschede.

2013.
Alle werkzaamheden zijn nu een beetje klaar en alle aangesloten verenigingen zijn erg tevreden met ons nieuwe onderkomen.
Dit jaar behoorlijk wat concerten.
Als eerste ons koffieconcert. Drukbezocht natuurlijk, want alle ‘vrienden’ en familie vanfoto de koorleden willen dit nieuwe onderkomen bekijken.
"LA SURPRISE" het aangeboden stuk ter gelegenheid van ons jubileum in 2011 is klaar om gezongen te worden en de bewoners van De Klokstee in Hengelo hebben de primeur.
Enthousiasme alom. Dit jaar hebben we een uitwisseling met het Polizeichor Bochum. Zowel hun bezoek in Enschede alsook ons bezoek daar verliep uitstekend met twee keer een mooi concert.
In november hadden we bijna een ‘thuiswedstrijd’. Een gezellig concert in de Ariënsstaete aan de Lijsterstraat.
In Hannover hebben we meegewerkt aan een zogenaamd ‘Vorweihnachtliches Konzert’
De kersttijd zelf was behoorlijk druk. Vier kerstconcerten is meer dan andere jaren.
Twee keer medewerking aan een concert van de Reisopera in samenwerking met het Lezerskoor van Tubantia/de Twentsche Courant in het Wilminktheater. In Almelo werkten we mee aan een concert voor het goede doel samen met en op uitnodiging van de Muziekvereniging De Eendracht.
De afsluiting was ons kerstconcert met de Politiekapel in de Verrijzeniskerk.

2014.
Dit jaar staan er weer wat mooie en afwisselende concerten op het programma.
In maart verlenen we medewerking aan een benefietconcert van de Lionsclub Enschede. Plaats van handeling de Scholengemeenschap Zuid aan het Tiemester.
fotoDezelfde maand een primeur. In uniform treden we op in de prachtige synagoge  van Enschede. Deze synagoge is één van de mooiste van Europa en stond/staat op de nominatie om gesloten te worden. Helaas weinig belangstellenden en dat kwam de akoestiek niet ten goede.
In april twee concerten, eerst ons koffieconcert in de Hermantap en daarna een concert bij de Ariënsgroep bij het Florapark.
In mei gaan we drie dagen naar Würzburg. Een prachtige reis samen met de dames.
800 toeschouwers in de uitverkochte zaal gaan na het succesnummer ‘de Surprise’ compleet uit hun dak.
In oktober wordt onze dirigent Henk Kleinmeijer tot ere-dirigent benoemd.  Hij staat meer dan 25 jaar voor ons koor en heeft mede door zijn leiding en het maken van prachtige arrangementen bijgedragen aan de fotosuccessen van ons koor.
We hebben in het najaar nog twee concerten, resp. bij Ariëns Zorgpalet en Livio, locatie De Lippinkshof.
Onze geplande uitwisseling in Enschede samen met het Polizeichor Würzburg gaat helaas niet door in verband met een zwaar ongeluk van hun dirigent.
Wij sluiten traditiegetrouw het jaar samen met de Politiekapel af.

2015.
Het koor bestaat nu 69 jaar en we zijn al druk bezig met de organisatie van het 70-jarig jubileumconcert.
Het koffieconcert is ook dit jaar in maart en de opkomst van het publiek is goed.
In april gaan voor de verandering eens medewerking verlenen aan een concert buiten Twente.
Het gospelkoor Relation uit Leusden nodigt ons uit en samen met hen hebben we een prachtig concert. Zeker voor herhaling vatbaar.
Dit jaar staat ook in het teken van de uitwisseling met het Polizeichor Hameln. Een gezellige club  mensen.
Zij komen eerst bij ons en we kunnen hen verrassen met een prachtig ‘twents’ programma.
fotoIn november gaan wij met onze dames naar de ‘Rattenfängerstadt’ en daar verzorgen wij twee concerten. Twee keer de zaal uitverkocht!
In december de gebruikelijke kerstconcerten, de eerste bij de Ariënsstaete aan de Lijsterstraat en voor de laatste keer ons gezamenlijke kerstconcert met de Politiekapel in de Verrijzeniskerk. De kerk wordt afgestoten en wij gaan vanaf volgend jaar naar de Ontmoetingskerk, voorheen de Vredeskerk in Enschede.  

 

2016.
Ons 70 jarig jubileum. In de Nieuwjaarsreceptie van begin januari opent onze voorzitter Bert Schelfhorst dit speciale jaar. Er zal behoorlijk wat op ons afkomen. In het voorjaar ontvangen wij het Politiekoor Würzburg en gezamenlijk hebben we concert in de Apostel Thomaskerk in Enschede. De DVD die van dit concert is gemaakt valt bij een ieder zeer in de smaak!. In september wordt de jubileumreis georganiseerd.We gaan naar Mainz en omgeving.

Ons eerste concert op 3 april was het gezellige Koffieconcert. Voor ons vaak een goede gelegenheid om wat ‘nieuws’ uit te proberen. Onze vrienden, donateurs en familie in een goedgevulde Hermantap. Ook na het concert blijft de sfeer ongedwongen en gemoedelijk.

Van 26 t/m 29 mei was het Polizeichor Würzburg bij ons op bezoek. Zoals gebruikelijk werden de zangers en hun begeleiders ontvangen bij de gerestaureerde Lonnekermolen.
De vrijdagavond een gezamenlijk concert in de Apostel Thomaskerk. Weinig publiek, dus behoorlijk teleurstellend. De kwaliteit van beide koren was uitstekend.
Tijdens dit concert is een DVD vervaardigd.
De zaterdagmiddag één groep klootschieten en de anderen een bezoek aan de kaasboerderij van Boer Herbert in Deurningen
Aansluitend een bruisend feest in de Hermantap.

Jubileumreis 16 t/m 18 september. Om alles lekker ontspannen en relaxed te laten plaatsvinden hebben we bij wijze van uitzondering geen concert gepland. De eerste dag in het oude stadsdeel van Mainz is erg plezierig. De zaterdag staat in het teken van de wijn. We zijn gast op het Weingut Jäckel in Wallhausen. We gaan met de Jan Plezier (achter oude trekkers) door de wijngaard en proeven daar al de heerlijke wijn die van deze druiven afkomstig is. Aansluitend een zogenaamde 'Weinprobe', een Barbecue feest en muziek tot laat in de avond. De regen was in dit geval geen spelbreker, soms zorgt zoiets ervoor dat de band in een koor er beter van wordt.

Het concert in het AriënsZorgpalet, locatie Lijsterstraat op 29 september was voor ons een soort generale repetitie voor ons jubileumconcert.

Op 20 oktober gingen we naar de TV studio in Hilversum. We traden op in het programma
“Tijd voor MAX”. Jan Slagter, de directeur van MAX, had ons uitgenodigd om op deze wijze ons
jubileumconcert bij het publiek bekend te maken.

Dan op 29 oktober ons Jubileumconcert in het Muziekcentrum van Enschede. Door onze gezamenlijke inspanning is de zaal uitverkocht, d.w.z. 800 kaarten! Grandioos!
Met een uitbreiding van ons combo en het optreden van drie solisten was het programma geheel gewijd aan Tom Parker en The New London Chorale. Helaas was het geluid voor de pauze niet al te best, maar dat is na de pauze helemaal goed gemaakt.

Dit was het laatste concert met Henk Kleinmeijer als dirigent. Na 27 jaar heeft hij besloten om te gaan stoppen. Dat wil zeggen dat ons volgende Adventsconcert in Alpen door onze nieuwe dirigent werd geleid. Tim de Man nam de baton met verve over en bracht dit, voor hem eerste concert, goed over de bühne.

10 december gingen we met z’n allen naar de MAX Proms in de Jaarbeurshallen in Utrecht.Tijdens ons Jubileumconcert had Jan Slagter (de presentator) ons uitgenodigd om daar aanwezigte zijn   

Op 15 december hadden we een concert bij Livio Twekkelerveld.

Dit was een goede generale repetitie voor ons gezamenlijke kerstconcert met de kapel op
23 december in de Ontmoetingskerk. De eerste keer in deze (vernieuwde) kerk.

2017.
Het eerste ‘echte’ jaar met onze nieuwe dirigent.
Een totaal andere benadering. Best even wennen, maar al snel blijkt dat zijn aanpak verfrissend werkt. Al snel krijgen we ook van ons publiek te horen dat we meer ‘plezier in het zingen’ uitstralen, met andere woorden:  de chemie tussen koor en dirigent is er!
Het jaar 2017 staat ook in het teken van de harmonisatie van de politiemuziek. De SPN (Stichting Politiemuziek Nederland) is opgericht. Vanaf nu wordt alles centraal via deze Stichting geregeld.

5 januari de nieuwjaarsreceptie. Als verrassing laat Tim ook onze dames zingen. Voor herhaling vatbaar.

Op 3 februari gaan we met de leden bowlen met aansluitend een buffet.
Dit is het geschenk  dat we vorig jaar in september van onze dames hebben gekregen naar aanleiding van ons jubileum.
We hebben in ongedwongen sfeer genoten en zoals zo vaak hoorden we: “De domste boer’n heb de dikste eerpel”.

2 april ons traditionele koffieconcert. Samen met ‘vrienden’, donateurs en familie een klein concert waar we zoals altijd ook nieuw te zingen nummers gaan uitproberen.

Van 19 t/m 21 mei is CHORRAGE uit Düsseldorf bij ons op bezoek. Op de vrijdag een goed bezocht concert in de Ontmoetingskerk. We hebben al eerder een uitwisseling met hun gehad en ze zijn er echt op vooruit gegaan.
Traditioneel is het klootschieten, met daarna de BBQ en deejay.

3 juni gaan we voor een ééndaags bezoek naar Detmold om daar s’ avonds met het Politiekoor Detmold een concert te geven in een uitverkochte zaal. Met Detmold zijn al heel wat uitwisselingen geweest.

Op 17 september nemen we deel aan het Straatfestival in Delden. Met drie andere koren geven we een zogenaamd ‘doorloopconcert’ in de prachtige Oude  Blasiuskerk.

Voor een bezoek aan Chorrage gaan we 9 en 10 december naar Düsseldorf.
De zaterdag is echt een ‘sightseeing’ dag. We zijn ondergebracht in het mooie Dorinthotel in Neuß. Een deel van het koor gaat naar Düsseldorf en het andere deel naar de kerstmarkt in Neuß. S’avonds een ‘gemütliches Zusammensein’ met Chorrage.
Zondagmorgen treden we eerst op in het prachtige Schloß Dyck. Dit kasteel is in kerstsfeer gebracht en als we een kort optreden verzorgen is de entree gratis.
De hevige sneeuwval en koude wind zorgden ervoor dat alles niet zo liep als we dachten.
Daarna ons gezamenlijk kerstconcert met Chorrage, een diner in de buurt en toen nog terug naar Enschede.

Op 22 december voor de tweede keer in de Ontmoetingskerk ons gezamenlijke kerstconcert met de Twentse Politiekapel. Sfeervol en in een volle zaal, zoals altijd.

 

2018

Op 4 januari werd ons lid Hennie de Goei benoemd tot erelid van het Politiekoor Twente. Dit vanwege zijn verdiensten voor het koor en zijn 50-jarig lidmaatschap. Tevens is hij jarenlang lid geweest van het bestuur, maar ook daarna biedt hij nog regelmatig zijn "assistentie" aan.
Ons eerste concert op 18 maart was ons Koffieconcert samen met ‘vrienden / donateurs en familie’ in de Hermantap. In een ongedwongen sfeer laten wij als koor horen waar we mee bezig zijn en met welke (nieuwe) stukken we het komende jaar gaan komen.   

 Van 25 t/m 27 mei waren de ‘ Blaue Jungs ‘ uit Hamburg bij ons op bezoek. De ontvangst met haring en jenever was zoals gebruikelijk weer bij de Lonnekermolen. 
De vrijdagavond een gezamenlijk concert in de Ontmoetingskerk. Een goed gevulde zaal en de kwaliteit van beide koren was uitstekend. De zaterdagmiddag, zoals gebruikelijk, het klootschieten.
Een gezellig samenzijn en dat was al vast als voorproefje voor het feestje (incl. BBQ) in de Hermantap

Op 12 oktober kregen we bezoek van het Polizeichor uit Detmold. In 2017 zijn wij daar geweest.
De ontvangst was in Ootmarsum en daar hebben ze het prachtige stadje bekeken. Ze hebben daar zelfs gezongen in de prachtige oude kerk op het plein. Aansluitend in Deurningen een rondleiding en proeverij bij de kaasboerderij van Kaamps.
S’ avonds een drie-koren-concert in het Helmertheater. De organisatie was hier samen met Het LekkerZingenKoor.

Van 9 tot 11 november hebben we de concertreis naar Hamburg gemaakt. Een geslaagde reis en mooi concert voor een publiek van 8 á 900 personen. Een gezellig weekend waar we met plezier op terug kunnen zien.

14 december was de datum dat we samen met het Vrouwenensemble Miscellaneous uit Hengelo in de Hofkerk van Oldenzaal een concert hebben gegeven. In een zo goed als volle kerk een afwisselend en geslaagd concert. Zeker voor herhaling vatbaar.

Gezamenlijke kerstconcert met de kapel op 21 december in de Ontmoetingskerk.
De tweede keer in deze kerk. Het repertoir van koor en kapel was prima! Over de opstelling van koor en kapel wordt nog steeds gediscussieerd. Net zoals in de voorgaande is dit concert erg goed bezocht.

De 22e december namen we deel aan de traditionele Volkskerstzang in de Jacobuskerk in Enschede. De organisatie bestond dit jaar 60 jaar. Ondanks de afwezigheid van een redelijk groot deel van de zangers is het concert geslaagd. Omdat we maar drie of vier nummers konden zingen is er besloten om zonder het combo op te treden.

2019
We starten zoals gebruikelijk met de traditionele Nieuwjaarsreceptie op 3 januari. Een bijeenkomst waar we sinds lange tijd drie nieuwe leden mogen begroeten. Anne, Jan en Peter worden speciaal door onze voorzitter welkom geheten.

Het Koffieconcert voor ‘Vrienden’, familie en donateurs heeft plaats op 17 maart. Een goede opkomst en vooral blije gezichten. Nieuwe nummers worden hier voor het eerst ‘uitgeprobeerd’. Voor velen had dit concert best wat langer mogen duren.

Egbert Slot verlaat na veel jaren het bestuur en tijdens de ALV van dit jaar wordt besloten om de opengevallen plaats pas weer in te vullen als de jubileumorganisatie dit zal vragen.

Tijdens de Sängertage van de ‘Chorverband der Deutschen Polizei’ in Wiesbaden presenteert onze voorzitter een Power Point Presentie, waarin hij uiteenzet hoe wij de organisatie in 2021 als koor willen invullen.

Ons eerste bejaardenconcert vindt plaats op 23 mei bij Liberein in Glanerbrug. Zoals altijd een succes. Dit concert was speciaal aangevraagd door Charlotte Bakker. Een mooi moment om het programma voor de reis naar Lahr te repeteren.

Van 31 mei t/m 2 juni bezoeken we de zangers van het Polizeichor Lahr. We worden ontvangen bij het Weingut Weber in Ettingen, waar we gezamenlijk met het Duitse koor een gezellige Weinprobe en diner hebben. De zaterdag overdag een bezoek aan Freiburg en s’avonds een concert in het Parktheater in Lahr maken ons bezoek compleet. We sluiten deze dagen af bij restaurant Dinkelhof in Gronau.

22 augustus onze jaarlijkse bindingsactiviteit. Dit keer bij de Risk Factory op de voormalige vliegbasis Twente. Een veiligheidseducatiecentrum waar basisschoolleerlingen en groepen met een verhoogd risico veiligheidsbewuster worden gemaakt. Enkele koorleden zijn daar vrijwilliger. Een prachtige dag, vooral ook omdat we met een oude Parijse stadsbus van Camping de Kuiperberg gehaald en gebracht worden door ons koorlid Marty. Aansluitend een BBQ bij de Hermantap.

September. Onze dirigent Tim de Man geeft te kennen het koor te verlaten. 18 oktober zal hij voor het laatst voor het koor staan.

Eind september hebben we in de persoon van Leo Bekendam een nieuwe enthousiaste dirigent gevonden. Hij zal na het weekend van 19 oktober bij ons beginnen.

18 t/m 20 oktober is het Polizeichor Lahr bij ons op bezoek.Tevens het afscheidsconcert van Tim de Man. Tijdens dit mooie en ook goedbezochte concert wordt tevens ons nieuwe lid van de Commissie van Aanbeveling aan het publiek voorgesteld. Het is mevrouw Annie Schreijer/Pierik, lid van het Europees Parlement.

In oktober wordt de beslissing genomen om het bestuur uit te breiden met een algemeen lid. Jan Slotboom zal diverse ondersteuningstaken op zich nemen, vooral op het gebied van de media-onderwerpen.

Aan het einde van het jaar opnieuw twee kerstconcerten. 13 decemberin de Hofkerk van Oldenzaal en 20 december traditioneel in de Ontmoetingskerk van Enschede. Vooral daar een grote opkomst. Tijdens beide concerten trad op als soliste de Enschedese sopraan Marjan Vleeming. Zij vertolkte drie prachtige (kerst) liederen en samen met ons het nummer ‘ La vergine degli angeli ‘.

2020
Onze Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 2 januari. Bijna een opkomst van 100%. Mooi om te zien.

1 maart een gezellig Koffieconcert in de Hermantap. Net als bij de Nieuwjaarsreceptie constateren we dat de onderlinge binding nog steeds erg goed is te noemen.

Die binding zullen we nodig hebben, want daarna komt het corona-virus zich melden en is het afgelopen met zingen voor het hele jaar. Het bestuur komt nog regelmatig bij elkaar, probeert daar waar mogelijk info aan de leden te verschaffen en er wordt een Corona-logboek bijgehouden om dit ook voor het nageslacht te bewaren.

Stichting Politiemuziek Nederland (SPN)

Op 1 januari 2013 trad de ‘Politiewet2012’ in werking en was de start van de nationale politie in Nederland. Alle verschillende regionale politiedistricten moesten worden geharmoniseerd naar 1 nationale politie. De politiemuziek is onderdeel van dit proces. In december 2017 nam de Korpsleiding een besluit over de harmonisatie decentrale Politiemuziek. Het nationaal politieorkest maakte hier geen deel van uit. Er werd een harmonisatie traject uitgezet over 3 jaren. De kern van de nieuwe organisatie structuur bestond uit: 

1e Het oprichten van een Stichting Politiemuziek Nederland (SPN) onder voorzitterschap van de landelijke portefeuillehouder politiemuziek. 

2e visie en beleidsvorming 

3e centraliseren van de financiële ondersteuning 

4e implementeren van de genomen besluiten. 

De SPN is opgericht en maakt gebruik van een bureau Politiemuziek en een landelijk coördinator Politiemuziek .

 Alle burgerleden zijn aangesteld als Politievrijwilliger in de ondersteuning Muziek (PVO-M) Er zijn eisen gesteld aan het minimaal aantal actieve politie mensen binnen een vereniging Er zijn eisen gesteld aan het aantal actieve politiemensen binnen en bestuur Er zijn eisen gesteld aan de kwaliteit en de locatie van de uitvoering van muziek Er zijn eisen gesteld aan het dragen van en welk uniform. Er zijn eisen gesteld aan het logo van de verenigingen 

Het politiekoor Twente voldoet aan al deze eisen.